Algemene voorwaarden

Wat betekent de naam Inner Leaves

Lisa Lagerweij, handelend onder de naam InnerLeaves is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75496151 en is gevestigd aan Gooteplein 5E 2, 3232 DA te Brielle

Deel I Algemeen Deel

Artikel 1 Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het leveren van Producten en/of Diensten door InnerLeaves waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 2. Diensten: InnerLeaves biedt diensten aan met een spiritueel karakter zoals kaartleggingen.
 3. Klant: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met InnerLeaves.
 4. Overeenkomst: De (koop)overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten en/of Diensten Klant van InnerLeaves.
 5. Producten: De Producten die door InnerLeaves worden aangeboden zijn handgemaakte armbanden.
 6. InnerLeaves: De aanbieder van Producten en Diensten aan Klant.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van InnerLeaves en iedere Overeenkomst tussen InnerLeaves en een Klant en op elk Product dat door InnerLeaves wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal InnerLeaves aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van InnerLeaves zijn gepubliceerd, zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met InnerLeaves is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door InnerLeaves gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door InnerLeaves gedane Aanbod is vrijblijvend. InnerLeaves is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Klant schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, of doordat Klant het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft InnerLeaves het recht een Overeenkomst met een potentiële Klant om een voor InnerLeaves gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een globale omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen InnerLeaves niet binden.
 4. Het definitieve Product wordt samengesteld op basis van de door Klant aangeleverde informatie. Aan de hand van de door Klant aangeleverde informatie zal InnerLeaves spiritueel aanvoelen welke specificaties van het Product aan zullen sluiten bij de desbetreffende Klant en zal InnerLeaves een definitief Aanbod doen.
 5. Het definitieve Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product, waaronder in ieder geval begrepen het type (edel)steen en een afbeelding van het potentiële Product, dan wel een vergelijkbaar Product. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). InnerLeaves kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 6. Levertijden en Termijnen vermeld in het definitieve Aanbod van InnerLeaves zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht InnerLeaves niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs. 8.
 8. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant het definitieve Aanbod van InnerLeaves heeft aanvaard door een ondubbelzinnig akkoord op het Aanbod per e-mail te geven.
 2. Een Aanbod kan door InnerLeaves gedaan worden via de website.
 3. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met InnerLeaves, zal InnerLeaves de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is InnerLeaves daaraan niet gebonden.
 5. InnerLeaves is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 6. Klant heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Klant.
 7. Producten die wegens maatwerk in de zin van artikel 6:230p sub f onder 1 BW, evenals Producten waarvan de inhoud digitaal geleverd wordt in de zin van artikel 6:230p sub g BW niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. InnerLeaves zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft InnerLeaves het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan InnerLeaves aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan InnerLeaves worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan InnerLeaves zijn verstrekt, heeft InnerLeaves het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is InnerLeaves niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor InnerLeaves, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. InnerLeaves kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. InnerLeaves is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat InnerLeaves is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor InnerLeaves bekend was.
 7. Klant vrijwaart InnerLeaves voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.

Artikel 6 Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door InnerLeaves of er door andere omstandigheden buiten de macht van InnerLeaves enige vertraging ontstaat, heeft InnerLeaves recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient InnerLeaves schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is InnerLeaves gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door InnerLeaves of een externe vervoerder is InnerLeaves, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien InnerLeaves gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Klant alle gegevens nodig voor de uitvoering aan InnerLeaves ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien InnerLeaves een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
 7. InnerLeaves is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. InnerLeaves is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. InnerLeaves behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 Verpakking en transport

 1. Indien en voor zover van toepassing, verbindt InnerLeaves zich jegens Klant om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 8 Onderzoek, reclamaties

 1. Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Klant is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. InnerLeaves erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Klant.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan InnerLeaves te worden gemeld op lisa@innerleaves.nl. Klant heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Klant zelf, is Klant zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Klant verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Klant gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van InnerLeaves op de wijze zoals door InnerLeaves aangegeven.
 5. Indien Klant zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan InnerLeaves, conform de retourinstructies van InnerLeaves. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Klant.
 6. InnerLeaves is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Klant worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Klant haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan InnerLeaves te wijten is, zal InnerLeaves na een verzoek daartoe van Klant, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Klant geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op InnerLeaves.

Artikel 9 Prijzen 

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop InnerLeaves geen invloed heeft, kan InnerLeaves deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 10 Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Klant dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van InnerLeaves. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van InnerLeaves een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. InnerLeaves heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. InnerLeaves kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. InnerLeaves kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting zal Klant eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Klant binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 6. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal InnerLeaves zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 7. Indien InnerLeaves meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van

Artikel 11 Garantie 

 1. InnerLeaves staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, dient Klant een melding hiervan te maken aan InnerLeaves. InnerLeaves zal het Product binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar redelijkheid en naar keuze van InnerLeaves, vervangen of zorgdragen voor herstel.

Artikel 12 Gebruiksvoorschriften Sieraden

 1. Klant van Producten dient de voorschriften en instructies van InnerLeaves op te volgen.
 2. Klant dient de sieraden zorgvuldig te bewaren. Indien van toepassing dienen de sieraden in de meegeleverde verpakking te worden bewaard.
 3. In verband met de materialen dient de Klant niet met Producten te gaan zwemmen, douchen, sporten en/of slapen. Ook dient Klant rekening te houden met (schadelijke) stoffen van make-up, parfum, verzorgings- en reinigingsproducten die de sieraden kunnen aantasten, beschadigen en/of laten verkleuren. Indien Klant in deze situaties de sieraden draagt, kunnen de sieraden kleur verliezen, schade oplopen of op een andere manier aangetast worden. In geen van deze gevallen heeft Klant recht op gratis herstel of reparatie en vervalt de garantie.
 4. Klant en derden dienen zich te onthouden van het zelf aanpassen en/of repareren van Producten.
 5. Een Klant kan ten gevolge van een hogere zuurgraad (van nature of door alcohol- of medicijngebruik) van haar huid eerder verkleuringen van Producten veroorzaken. Hiervoor is InnerLeaves in geen geval aansprakelijk.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. InnerLeaves is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is InnerLeaves bevoegd de tussen haar en Klant bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Klant, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met InnerLeaves gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is InnerLeaves bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van InnerLeaves op Klant onmiddellijk opeisbaar. Wanneer InnerLeaves de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. InnerLeaves behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door InnerLeaves leidt tot aansprakelijkheid van InnerLeaves jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door InnerLeaves in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van InnerLeaves is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. InnerLeaves is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Klant geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. InnerLeaves is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. InnerLeaves levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Klant nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. InnerLeaves is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. InnerLeaves is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. InnerLeaves staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens InnerLeaves verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van InnerLeaves vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij InnerLeaves binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 15 Overmacht 

 1. InnerLeaves is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van InnerLeaves, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan InnerLeaves zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van InnerLeaves en (xi) overige situaties die naar het oordeel van InnerLeaves buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. InnerLeaves heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat InnerLeaves haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo ver InnerLeaves ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is InnerLeaves gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Klant indien de Producten in de macht van Klant zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Klant.

Artikel 17 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van InnerLeaves berusten uitsluitend bij InnerLeaves en worden niet overgedragen aan Klant.
 2. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van InnerLeaves rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van InnerLeaves. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door InnerLeaves geleverde zaken, dient InnerLeaves expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Klant verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van InnerLeaves rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. InnerLeaves gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal InnerLeaves de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien InnerLeaves op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 Klachten 

 1. Indien Klant niet tevreden is over de Producten van InnerLeaves en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via lisa@innerleaves.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil InnerLeaves de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. InnerLeaves zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 Toepasselijk recht  

 1. Op elke Overeenkomst tussen InnerLeaves en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. InnerLeaves heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen InnerLeaves en Klant worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Deel II Kaartleggingen

 Artikel 21 Afwijkende bepalingen

In aanvulling en/of afwijking van het bepaalde in Deel I van deze algemene voorwaarden gelden voor het afnemen van Diensten bij InnerLeaves de hiernavolgende bepalingen.

Artikel 22 Het Aanbod

 1. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 23 Totstandkoming van de Overeenkomst

Het herroepingsrecht van Klant is uitgesloten ten aanzien van de digitale producten die niet op een materiële drager geleverd worden, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en de Klant heeft verklaard daarmee afstand te doen van zijn recht van ontbinding, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 24 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. InnerLeaves zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden.
 2. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 3. De Overeenkomst op basis waarvan InnerLeaves de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 4. De door Klant verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door InnerLeaves aangeboden Diensten zijn gebaseerd. InnerLeaves heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

Artikel 25 Levering

Levering geschiedt door het downloaden van het betreffende product. Klant ontvangt een e-mail met daarin een PDF in het door hem opgegeven e-mailadres. De e-mail wordt zo spoedig mogelijk binnen een redelijke termijn verstuurd naar de Klant.

Artikel 26 Kaartlegging 

 1. De inhoud van de kaartlegging is vrijblijvend en slechts adviserend van aard, doch zal InnerLeaves de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of en hoe zij de adviezen opvolgt en kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van de kaartlegging.
 2. De uit een kaartlegging voortvloeiende adviezen zijn nimmer aan te merken als medisch, juridisch, fiscaal en/of accounting-technisch advies. Indien Klant dit advies opvat als medisch, juridisch, fiscaal en/of accountingtechnisch advies opvat, dient Klant dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
 3. Klant zal InnerLeaves schriftelijk of mondeling voorafgaand aan de aanvang van de kaartlegging alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Klant aandacht wenst.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de uit een kaartlegging voortvloeiende adviezen kunnen beïnvloeden. Klant is zich ervan bewust dat de kaartoplegging een momentopname is.

Brielle, 22 juni 2020

Download hier het hele PDF bestand:

Algemene Voorwaarden Inner Leaves (PDF)