Klachtenregelement

Klacht over persoonsgegevens 

Indien je een klacht hebt over de wijze waarop Inner Leaves met jouw persoonsgegevens omgaat of één van de volgende rechten wenst uit te voren:

  • Recht op inzage; Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
  • Recht op rectificatie; U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
  • Recht op gegevenswissing; Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
  • Recht op beperking van de verwerking; Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Inner Leaves.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens; Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Inner Leaves, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Inner Leaves over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
  • Recht van bezwaar; De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Inner Leaves staakt de verwerking van de
    persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Kun je contact opnemen via de website, per mail (lisa@innerleaves) of telefonisch (06-21191267). Om er zeker van te zijn dat je een recht wenst uit te oefenen verzoekt Inner Leaves jou om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij jouw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van jouw privacy. Innerleaves zla zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhanvingsinstantie. Je kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Klacht over producten

Indien je niet tevreden bent over je product van Inner leaves en/of klachten hebt over de (uitvoering van de) overeenkoms. Ben je verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via lisa@innerleaves.nl met als onderwerp ‘klacht’. De klacht moet door jou voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Inner Leaves de klacht in behandeling kunnen nemen.

Inner Leaves zal zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binne 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

Er wordt samen naar een oplossing gezocht.